Rashi on Bava Metzia 84b:6רש"י על בבא מציעא פ״ד ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 84b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
84b:6פ״ד ב:ו׳

שיתין מיני דמא - שהראו לו הנשים לראות אם דם נדה הוא אם דם טהור דקיימא לן נדה (דף יט.) חמשה דמים הן טמאים באשה ושאר מראות דמים טהורין:

טהרינהו - להזקק לבעליהן בלא טבילה:

יהיו כולן זכרים - יתעברו כולן הלילה זכרים: