Rashi on Bava Metzia 73b:9רש"י על בבא מציעא ע״ג ב:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 73b:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
73b:9ע״ג ב:ט׳

למיזבן ליה חמרא - לקנות לו יין בזמן הבציר ומשלם לו יין לפי דמים קלים שקונין אותו:

אפרוותא דזולשפט - שם המקום שהיין נלקח ונמכר לשם לרוב הלוקחין יין בימות הבציר: