Rashi on Bava Metzia 73b:1רש"י על בבא מציעא ע״ג ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 73b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
73b:1ע״ג ב:א׳

רב מרי בר רחל - בת שמואל הוה ונשבית ונשאה נכרי ונתגייר ושמיה איסור גיורא ורב מרי הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ומחמת כבודו תלאוהו על שם אמו:

הדר - נכרי וזבנה לרבא:

נטר שתא - המתין רב מרי שנה שלימה:

שקל אגר ביתא - משנה הבאה ואמטי ליה לרבא:

הא דלא אמטאי - הבאתי: