Rashi on Bava Metzia 73a:1רש"י על בבא מציעא ע״ג א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 73a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
73a:1ע״ג א:א׳

ברשות מוכר - אם קבל עליו מוכר אחריות הדרך:

מותר - דאין כאן מלוה עד שתמכר וכל מה שנמכר ביוקר של בעלים הראשונים הוא:

ברשות לוקח אסור - דמהשתא מלוה הוא גביה ויהיב ליה טופיינא מדמיה בריביתא: