Rashi on Bava Metzia 72b:5רש"י על בבא מציעא ע״ב ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 72b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
72b:5ע״ב ב:ה׳

אי למ"ד - בפ"ק [דף טו:]:

ניחא ליה דלא ליקרייה גזלנא - אדם שמכר שדה גזולה לחבירו מחזר על הבעלים הראשונים ולוקחה מהם להעמיד ביד הלוקח כי היכי דלא ליקרייה גזלנא:

מפייס ליה למרה - לוקחה מן הבעלים הראשונים:

הכא אברוחי קמברח ליה - שהקנה לבנו קטן להבריח מזה:

שטריה מקיים ליה - בתמיה אין דעתו להחזיקה בידו הלכך לא ניתן ליכתב הוא: