Rashi on Bava Metzia 70a:3רש"י על בבא מציעא ע׳ א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 70a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
70a:3ע׳ א:ג׳

דההוא דודא - קלחת שקורין קלדיר"א:

דבני מר עוקבא - יתומים היו:

תקיל ויהיב לה תקיל ושקיל לה - היה משכירה לאחרים ושקלה כשהוא מוסרה להם וחוזר ומקבלה במשקל אם חסר נחושתה משלמין לו דמי חסרונה ויהיב ליה דמי אגר:

פחתא - חסרון נחושתה ואי ס"ד אסור להלוותן בריבית אי אגרא לא פחתא למה נותנין שכר הואיל ומקבלין עליהם השוכרין פחת נחושתה: