Rashi on Bava Metzia 69a:7רש"י על בבא מציעא ס״ט א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 69a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
69a:7ס״ט א:ז׳

ויהיב ליה לאריסיה - למחצה בשכר והפסד:

אי משתתפת בהדיה - אילו נתת חצי המעות והיית שותף בבהמה היה נותן לך אף האליה כולה לחלקך:

פלגיה לאליתא - כשבאו לחלוק. חלק רבי אלעזר את האליה:

אמר ליה - אריסיה:

השתא כמעיקרא נמי לא - עכשיו לא תתן הראש כולו כמו שנתת בראשונה: