Rashi on Bava Metzia 66a:11רש"י על בבא מציעא ס״ו א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 66a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
66a:11ס״ו א:י״א
1 א

אני אומר אסמכתא קניא - הייתי רגיל לומר קנה הכל דאסמכתא קניא אבל מניומי חלוק עלי והחזירני מדברי והא אסמכתא היא הבטחה בעלמא לסמוך על דבריו שאם לא ימלא דבריו יתן לו שוה מאתים במנה: