Rashi on Bava Metzia 64b:1רש"י על בבא מציעא ס״ד ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 64b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
64b:1ס״ד ב:א׳

קרוב לשכר - אם יקרה:

רחוק להפסד - אם תקפה לא מקבל עליה ותניא בפירקין (ד' ע.) קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע דשקיל רבית דכיון דאינו מקבל עליו אחריות המקח נמצא שאין זה מכר ומעות הלואה הן אצלו וקריבת השכר מחמת רבית הוא:

ה"ג כיון דקביל עליה זולא קרוב לזה ולזה הוא: