Rashi on Bava Metzia 61b:18רש"י על בבא מציעא ס״א ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 61b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
61b:18ס״א ב:י״ח

מגופיה דקרא - דבנשך נתן דיחזקאל נפקא ליה בהדיא מדכתיב דמיו בו יהיה הוקשו לשופך דם כלומר דמים ששפך שהעני את חבירו ומת ברעב עליו ישובו: