Rashi on Bava Metzia 5b:17רש"י על בבא מציעא ה׳ ב:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 5b:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
5b:17ה׳ ב:י״ז

דאמר רב הונא - לקמן בהמפקיד גבי שילם ולא רצה לישבע אמר רב הונא אם בא לשלם משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו חיישינן שמא עיניו נתן בה: