Rashi on Bava Metzia 53a:7רש"י על בבא מציעא נ״ג א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 53a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
53a:7נ״ג א:ז׳

וניתי שתי פרוטות - נחושת:

ויחלל עליהן מעשר שוה פרוטה ומחצה - ונחלליה להאי מעורב על היאך חצי פרוטה יתירא דהויא ליה כדחזקיה:

מי סברת שוה פרוטה ומחצה - מעשר:

תפסה שתי פרוטות - בקדושה דנמצי היאך לאיצטרופי בהדייהו שכבר נתפסו:

פרוטה תפסה שוה פרוטה - מן המעשר:

חצי פרוטה - הנותר במעשר:

לא תפסה - לפרוטה שניה וא"ת המעורב בו יצטרף להשלים הדר הוה ליה דאורייתא ודרבנן ואם באת לומר דחזקיה נמי היכי משכחת שיש עודף על ידי מי נתפס משכחת ליה במחלל מעשר בסלע שלם או בשקל או באיסר שאפי' לא היה המעשר שווה אלא שלש פרוטות נתפס כל האיסר: