Rashi on Bava Metzia 52b:8רש"י על בבא מציעא נ״ב ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 52b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
52b:8נ״ב ב:ח׳

מדת חסידות - וה"ק אם חסיד הוא מקבלה:

למאן - מי המתרעם:

אם לחסיד - קאמר דיש לו תרעומת על המחזיר מי כופהו לקבל שיתרעם טוב לו שלא יקבלנה משיקבלנה ויוציא דיבה על חבירו: