Rashi on Bava Metzia 49a:16רש"י על בבא מציעא מ״ט א:ט״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 49a:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
49a:16מ״ט א:ט״ז

בדידי הוה עובדא - אותו מעשה דשומשמין על ידי היה ולא כן היה שאילו קיבלתים לתת את השומשמין לא הייתי חוזר בי בכל חללו של עולם ולא על כן באנו לדין אלא כך היה: