Rashi on Bava Metzia 49a:12רש"י על בבא מציעא מ״ט א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 49a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
49a:12מ״ט א:י״ב

לבן לוי - כל לוי קרוי בן לוי:

כור מעשר יש לך בידי - שעישרתי מפירותי ואתננו לך:

תרומת מעשר - שהלוי מפריש מעשר לכהן מעשר מן המעשר:

משום הכי רשאי - שיש לו לסמוך על מה שכתוב (צפניה ג׳:י״ג) שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יתננו ללוי אחר והא מתנה מועטת היא שאין לישראל במעשר זה אלא טובת הנאה שהיה בידו מתחילה לתת לכל בן לוי שירצה: