Rashi on Bava Metzia 44b:5רש"י על בבא מציעא מ״ד ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 44b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
44b:5מ״ד ב:ה׳

אוזיף דינרי - לוה זהובים:

אתא לקמיה דר' חייא - חושש היה משום רבית:

אי אמרת בשלמא דהבא טבעא הוי - ואין היוקר והזול תלוי בהן אלא הזול תלוי במעות דמעות הכסף הם שהוזל להנתן הרבה בדינר וזה מטבע הלוה ומטבע יקבל:

הוה ליה סאה בסאה - שהיוקר והזול תלוי בפירות:

ואסור - דתנן לקמן (בבא מציעא דף עה.) לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין ואני נותן לך בגורן שמא יוקרו ויבא לידי רבית: