Rashi on Bava Metzia 40a:19רש"י על בבא מציעא מ׳ א:י״ט
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 40a:19"
Toggle Reader Menu Display Settings
40a:19מ׳ א:י״ט

באתריה דרב יהודה - מילתא באפי נפשיה היא ולאו אמתניתין קאי:

רמו ארבעין ותמניא כוזי בדנא - מדה קטנה היתה במקומו שארבעים ושמונה ממלאין את החבית:

אזיל דנא בשיתא - בששה זוזים היתה נמכרת ביחד בימות הבציר:

פריס ליה רב יהודה שיתא שיתא בזוזא - נעשה רב יהודה חנווני והיה מוכרן שש כוזי בזוז: