Rashi on Bava Metzia 36b:8רש"י על בבא מציעא ל״ו ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Bava Metzia 36b:8'
Toggle Reader Menu Display Settings
36b:8ל״ו ב:ח׳

הא דאותביה ר' אבא - לעיל מהשוכר פרה והשאילה לאחר לימא אין רצוני כו':

ושני ליה בשנתנו לו הבעלים רשות - מאי דוחקיה לשנויי הכי נימא ליה אם אירע בה אונס אחר דמצינו למימר אם היתה בבית לא נאנסה היה חייב אבל זו מתה כדרכה מלאך המות נמי בבית שוכר קטיל לה ומדלא שני ליה הכי שמעינן למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב לא שנא אונס מלאך המות משאר אונסין: