Rashi on Bava Metzia 36b:6רש"י על בבא מציעא ל״ו ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 36b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
36b:6ל״ו ב:ו׳

לא מיבעיא למ"ד - לקמן בפרקין (בבא מציעא דף מב.) גבי ההוא דאותיב זוזי דפקדון בצריפא דאורבני דהויא פשיעותא לגבי נורא ונטירותא לענין גנבי ואיגנוב וגניבה לגבי שומר חנם אונס הוא:

אלא אפילו למ"ד פטור הכא חייב - דהתם ליכא פשיעותא אלא לענין נורא אבל הכא איכא למימר בפשיעה מתה שאם היתה בבית לא מתה ויציאתה לאגם היא פשיעת מיתתה דשמא הבל המצוי באגם קטלה:

מה לי הכא כו' - אבל התם גבי זוזי אם שמרם כהלכתם דקי"ל (שם) כספים אין להם שמירה אלא בקרקע לא נגנבו ואע"ג דקי"ל בצריפא דאורבני אין דרך גנבים לבקש שם מעות ואונס הוא מיהו ע"י שלא שמר כדין שמירתם אבדו אבל פרה זו אם היתה בבית נמי היתה מתה: