Rashi on Bava Metzia 36b:4רש"י על בבא מציעא ל״ו ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 36b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
36b:4ל״ו ב:ד׳

פשע בה - שלא נעל בפניה כראוי:

ויצאת לאגם - מקום שאינה משתמרת שם אצל זאבים ולא אצל גנבים ומיהו לא אכלוה לא זאבים ולא גנבים:

ומתה - דהוי תחילתו בפשיעה שמא יטרפוה זאבים וסופו לא אבדה באותה פשיעה אלא בדבר שהוא אונס: