Rashi on Bava Metzia 36b:1רש"י על בבא מציעא ל״ו ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 36b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
36b:1ל״ו ב:א׳

על דעת אשתו ובניו - על דעת שהנפקד מוסרו לאשתו ובניו הגדולים ואין יכולין לומר אין רצוננו כו':