Rashi on Bava Metzia 30a:6רש"י על בבא מציעא ל׳ א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 30a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
30a:6ל׳ א:ו׳

הכניסה לרבקה - בעגלה ערופה קאי רבקה - קופל"ה בלע"ז שמדבקים שלש בהמות או ארבעה בצואריהן זו אצל זו ודשים הדישה:

כשירה - הואיל ולא נתכוון שתדוש:

ואם בשביל שתינק ותידוש - שהיתה אמה דשה והכניס את הבת לשם שתינק ואף נתכוין שתדוש פסולה: