Rashi on Bava Metzia 24a:17רש"י על בבא מציעא כ״ד א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 24a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
24a:17כ״ד א:י״ז

שאינה עשויה לפנות - רגילים היו בעלים להניחה ימים רבים ולא לפנותה מיד:

ונמלך עליה לפנותה - מיד ועל כרחו או יטלנו או יהא הפקר להכי נקט שאינה עשויה לפנות דאי עשויה לפנות אבידה מדעת היא שהיה לו לחוש שמא יפנה: