Rashi on Bava Metzia 21a:8רש"י על בבא מציעא כ״א א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 21a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
21a:8כ״א א:ח׳

מתני' אלו מציאות: מצא פירות מפוזרין - נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמרא והפקר הן:

מעות מפוזרות - הואיל ואין להם סימן ניכר איאושי מיאש והוו להו הפקר וזהו טעם כולם:

כריכות - עומרים קטנים כמו מאלמים אלומים ומתרגמינן בירושל' מכרכן כריכן (בראשית ל״ז:ז׳):

ברה"ר - שהכל דשין עלייהו ואם היה סימן נקשר עליהן הרי הוא נשחת:

של נחתום - כל ככרות הנחתומין שוין אבל ככרות של בעל הבית יש בהן סימן:

ממדינתן - כמות שהן גזוזות כשאר כל גיזת המדינה לאפוקי הבאות מבית האומן כדקתני סיפא:

אניצי פשתן - רישט"א בל' אשכנז ובמקומינו פופי"ר:

ולשון של ארגמן - צמר סרוק ומשוך כמין לשון וצבוע ארגמן ומצויין הן: