Rashi on Bava Metzia 19a:18רש"י על בבא מציעא י״ט א:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 19a:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
19a:18י״ט א:י״ח

אפותיקאות - שעשה לו שדה אפותיקי למלוה על פה שהיתה לו עליו מלוה ישנה:

לא יחזיר - שמא כתבה לזה ולא מסר לו ולא זכה בקרקע וחזר וכתב לאחר ומסר לו השטר וזכה בו ובא לחזור בו מן השני ורוצה לתת לראשון וחפץ שימסרו לו שטר זה שיוציאנה בבית דין ונמצא זמן שטר של זה קודם לשטרו של שני ויוציאנה מידו בדין: