Rashi on Bava Metzia 12b:7רש"י על בבא מציעא י״ב ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 12b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
12b:7י״ב ב:ז׳

רב פפא אמר - הא דתניא פועל מציאתו לבעל הבית:

ששכרו ללקט מציאות - הרבה:

והיכי דמי - דאתרמי:

דאקפי אגמא בכוורי - שצף הנהר חוץ לגדותיו וצפו הדגים שם וכשיבשו המים היוצאים נמצאו שם דגים הרבה. דאקפי תרגום של הציף כדמתרגמינן ויצף הברזל וקפא ברזלא (מלכים ב ו׳:ו׳):