Rashi on Bava Metzia 117a:8רש"י על בבא מציעא קי״ז א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 117a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
117a:8קי״ז א:ח׳

ותיסברא דרבי יוסי ורבנן - דהכא בהיזיקא דתחתון פליגי ומעזיבה זו לעכב המים ובשביל נזקי התחתון:

איפכא שמעינן להו - דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו:

מן הבור - שהשרשין מתפשטין ונוקבין בכותלי הבור ומחלידין את הקרקע והכתלים נופלים:

חרוב ושקמה - יש להן שרשין יתירין וארוכין משאר אילנות:

בין מלמעלה - בין שהאילן נמוך מן הבור שקרקעית הבור למעלה משרשי האילן שהאילן נטוע בבקעה והבור בהר והתם מפרש מפני שמחלידין את הקרקע ומעלין עפר ומקלקלין קרקעיתו של בור:

מן הצד - ששניהם בקרקע השוה:

ונותן דמים - בעל הבור לבעל האילן: