Rashi on Bava Metzia 117a:2רש"י על בבא מציעא קי״ז א:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 117a:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
117a:2קי״ז א:ב׳

דרך גגין - לעלות מבחוץ דרך סולם הקבוע לכניסת פתח העלייה ויכנס לעלייה הנפחת ומשם ירד לבית בסולם:

עלייה קבילת עילואי - לעלות דרך סולם וליכנס לפתח ולדור למעלה אבל טורח של עלייה וירידה לא קבילית עלי: