Rashi on Bava Metzia 114b:6רש"י על בבא מציעא קי״ד ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 114b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
114b:6קי״ד ב:ו׳

ה"ג המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו ואינו חייב להחזיר לו:

ועובר בכל השמות הללו - השב תשיב ולא תשכב בעבוטו ועד בא השמש תשיבנו לו:

מאי קאמר - דקתני אינו חייב להחזיר לו ועוד הדר תני עובר בכל השמות הללו (עובר בכל השמות הללו) השב תשיב לא תשכב בעבוטו ועד בא השמש תשיבנו:

אסיפא - אם לא החזיר: