Rashi on Bava Metzia 108a:15רש"י על בבא מציעא ק״ח א:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Bava Metzia 108a:15'
Toggle Reader Menu Display Settings
108a:15ק״ח א:ט״ו

בי מיצעי דנכסי - של מוכר שדות המוכר מקיפות לה מכל צד:

חזינן אי עידית היא - דבר העשוי לימכר לעצמו שאינו דומה לשאר שדות הסמוכות לה:

זביניה זביני - ואין מצרני המוכר יכולים לסלקו שהרי יש ביניהן הפסק: