Rashi on Bava Metzia 103b:10רש"י על בבא מציעא ק״ג ב:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 103b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
103b:10ק״ג ב:י׳
1 א

בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחיזרא דבעל הבית - סביבות השדה עושין חריץ ונותנין העפר על המיצר להגביה סביבותיו ולאחר זמן כשנידש חוזר הוא ומוסיף עליו עפר שנית וכן שלישית ראשון קרי בוכרא והשני טפתא לשון ריבוי דמטפי לה והשלישי קרי ארכבתא:

2 ב

קני דחיזרא - קנים שנועצים בארץ לארוג בו קוצים או נסרים סביבות השדה:

3 ג

דבעל הבית - עליו יציאה זאת לעשות:

4 ד

חיזרא גופיה - הקוצים שאורגין בו סביב הקנים דאריסא:

5 ה

עיקר בלמא - עיקר שמירה שאי אפשר בלא היא:

6 ו

נטירותא יתירתא דאריסא - עליו להוציא שאינו עושה אלא להקל מעליו שלא יצטרך לטרוח כלל בשמירתה:

7 ז

מרא - פושיי"ר בלע"ז:

8 ח

וזבילא - פאל"א:

9 ט

ודוולא - דלי להשקות שדה:

10 י

וזרנוקא - נוד למלאות במקום שנוהגין לדלות בנודות:

11 יא

אריסא עביד בי יאורי - עליו לעשות חריצין משפת הנהר עד סוף השדה חריצין הרבה שכשדולין המים מן הנהר שופכין בחריצין והחריצין מוליכין עד סוף השדה והיא שותה מאיליה: