Rashi on Bava Metzia 101b:18רש"י על בבא מציעא ק״א ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 101b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
101b:18ק״א ב:י״ח

גמ' לחזק לו תקרה - אם התליעו הנסרין:

לסמוך לו קורה - אם נשברה אחת מהן:

מרזב - כל גגותיהן טחין בטיט ומשופעין מן ארבע צדיהן וסומכין נסרים לכותל אצל הגג להרחיק המים מן הכותל וכשנפלה אחת מהן הדיוט מחזירה: