Rashi on Bava Metzia 101b:11רש"י על בבא מציעא ק״א ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 101b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
101b:11ק״א ב:י״א

זבניה - לאחר האי משכיר או אורתיה או יהביה במתנה:

אמר לו - שוכר לזה שקנאה:

לא עדיפת מגברא דאתית מיניה - מי שמכרה לך כשם שהוא לא היה יכול להוציאני אף אתה אין כחך יותר ממנו: