Rashi on Bava Metzia 101b:10רש"י על בבא מציעא ק״א ב:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 101b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
101b:10ק״א ב:י׳

נפל ליה ביתיה - למשכיר:

אמר ליה - לשוכר:

לא עדיפת מינאי - הואיל והגיע זמנו מוציאו וא"ל הלא אינך בא עלי אלא מחמת שלא הודעתיך ואתה אינך מוצא בית לשכור אף אני לא היה לי להודיעך שלא ידעתי שיפול ביתי ואני איני מוצא בית לשכור ולא טוב שתדור אתה בפנים ואני בחוץ: