20:8כ׳:ח׳
1 א

קח את המטה - מלפני העדות.

קח את המטה, which at that time was reposing next to the Tablets. (compare Numbers 17,25)

2 ב

ודברתם אל הסלע - לא צוה הקדוש ברוך הוא לקחת את המטה להכות בו הסלע כמו שעשה ברפידים, שכתוב שם: והכית בצור ויצאו ממנו מים - אלא המטה צוה לקחת להראות בו קושי מרי שלהם, כדכתיב: למשמרת לאות לבני מרי - אפס בדבור ידבר עם הסלע לתת מימיו.

ודברתם אל הסלע, G’d did not command Moses to take the staff in order to strike the rock as he had commanded him in Exodus 17,6. He only commanded Moses to display the staff to remind them that they had again been very obstinate. They had acquired this attribute in Numbers 17,25 when the Torah speaks of למשמרת לאות לבני מרי, “to be kept as a lesson to rebels.” However, the water was to be produced merely by speaking to the rock.

3 ג

והוצאת להם מים - על ידי דבורך עם הסלע.

והוצאת להם מים, by means of your speaking to the rock.