11:3י״א:ג׳
1 א

מפרסת פרסה - ציפורן אחד כעין מנעל ולא צפרנים, בכל אצבע בארנבת ושפן.

מפרסת פרסה, a nail similar to a shoe; the word, though it sounds like it does not mean “two or more separate nails,” such as are found on the toes of rabbits, etc.

2 ב

ושסעת שסע - מובדלת הפרסה לשנים ולא פרסה אחת שלימה כסוס וחמור. ולפי פשוטו של מקרא ותשובת המינים: כל הבהמות והחיות והעופות הדגים ומיני ארבה ושרצים שאמר הקב"ה לישראל מאוסים הם ומקלקלים ומחממים את הגוף ולפיכך נקראו טמאים. ואף רופאים מובהקים אומרים כן. ואף בתלמוד עכו"ם שאוכלים שקצים ורמשים חבול גופייהו.

ושסעת שסע, the hoof being completely split into two parts, unlike the hoof of a horse or donkey which is all in one piece. According to the plain meaning of the text and the opinion of the heretics all the domesticated beasts, free roaming beasts, birds and fish and certain types of locusts and other creeping creatures that G’d has outlawed for consumption by Jews is due to the fact that they cause excessive heat in our bodies when eaten, affecting our health detrimentally, and therefore they are called טמאים, impure. There is support for this theory also among physicians. Even in the Talmud (Shabbat 86) the opinion is offered that gentiles who do consume these creeping creatures damage their bodies thereby.

3 ג

מעלה גרה - מעלת את מאכלה בגרגרת לאחר אכילתה.

מעלה גרה; regurgitating the food into the foodpipe before finally digesting it.