25:31כ״ה:ל״א
1 א

מכרה כיום - כלומר: לאלתר, מיד מכור לי חלק בכורתך הראוי לך, בממון אבי בממון שאתן לך, ואח"כ אתן לך המאכל לעדות ולקיום, כדרך שמצינו ויאכלו שם על הגל לקיום ברית בין לבן ליעקב.

מכרה כיום, meaning: “immediately!” Sell me your share of the birthright which you are entitled to from our father’s estate which I will give you. After that I will give you to eat as proof of the sale and as confirmation. We find a similar transaction in Genesis 31,46 where Yaakov and Lavan ate in order to confirm their non-aggression pact.