25:22כ״ה:כ״ב
1 א

ויתרוצצו הבנים בקרבה - לשון רץ לקראת רץ, שהיו רצים ומתנענעים בתוך גופה כדרך עוברים. וכן: מן קם מתקוממים, מן לן מתלוננים, אבל מלשון רצץ עזב דלים היה לומר וירצצו כמו בטרם יתנגפו רגליכם.

ויתרוצצו, a word derived from רץ, “ran,” as for instance in Jeremiah 51,31 לקראת רץ רץ, “runner dashes to meet runner.” The word describes the constant motion of the two fetuses inside Rivkah’s womb. We have a similar construction of the word קם when it appears next to מתקוממים, or the word לן when it occurs next to the word מתלוננים. If the word had been derived from the root רצץ, as for instance in Job 20,19 רצץ עזב דלים, the Torah would have had to write here vayitratzetzu with the vowel patach, instead of vayitrotzetzu with the vowel cholem. We find such a parallel construction in Jeremiah 13,16 ובטרם יתנגפו רגליכם, “and before your feet stumble.”

2 ב

לדרוש את ה' - אל הנביאים שבאותן הימים, כדכתיב: לדרוש את ה' מאתו. וכתיב: כי יבא אלי העם לדרוש את ה'.

'לדרוש את ה, an inquiry directed at the prophets that were around in her time. We have a verse in Kings I 22,8 as well as in Exodus 18,15 where this expression describes questions addressed by the common people to the prophet.