13:18י״ג:י״ח
1 א

לפיכך ויסב את העם דרך המדבר - ארץ רחוקה, כדכתיב: אחד עשר יום מחורב וגו', אבל פלשתים לבדם היו מפסיקין בין מצרים ובין ארץ כנען. כמו שמוכיח ביצחק שהיה יורד מארץ כנען ללכת דרך ארץ פלשתים לארץ מצרים מפני הרעב, עד שאמר לו הקב"ה: גור בארץ הזאת. וישב יצחק בגרר.

As a result of such considerations we find ויסב את העם דרך המדבר, that G’d made the Israelites take a much longer route in the direction of the Sea of Reeds. Moses described that had the Israelites traveled a straight path from their point of departure the whole journey would not have required more than 11 days. (Deuteronomy 1,2). Proof that the route to Egypt via the land of the Philistines is the shortest and most traveled route is furnished by Yitzchok’s declared intention to move to Egypt on account of the famine in the land of Canaan if G’d had not ordered him to stay in that land and he settled in the land of the Philistines while already on the way to Egypt (Genesis 26,3-6).

2 ב

וחמשים - בכלי זיין שהיו הולכים לירש את ארץ כנען, כמו שכתוב למעלה: ואומר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני וגו'. וכן: תעברו חמושים דיהושע.

וחמושים, fully armed. The expression חמושים meaning armed occurs in Joshua 1,14 and is implied in Exodus 3,8 where G’d declared His intention to lead the Israelites to the land of Canaan, Obviously, the Canaanites were not expected to hand over their land without a fight.