The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 72b"
Toggle Reader Menu Display Settings
72b