The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 70b"
Toggle Reader Menu Display Settings
70b