The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 59b"
Toggle Reader Menu Display Settings
59b