The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 58b"
Toggle Reader Menu Display Settings
58b