The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 43b"
Toggle Reader Menu Display Settings
43b