The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 35b"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b