The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 33b"
Toggle Reader Menu Display Settings
33b