The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 16b"
Toggle Reader Menu Display Settings
16b