3:1ג׳:א׳
1 א

הכשר מים. כדכתיב (ויקרא י״א:ל״ח) וכי יותן מים על זרע:

2 ב

מחשבה. לחשב עליהם לאכילה והכל מפרש והולך:

3 ג

המיוחדין לאדם. אדפתח ביה נקט: