2:1ב׳:א׳
1 א

טהורה. אינה מכשרת את הפירות:

2 ב

זיעתו טמאה. דמחמת המים היא ודוקא בא במים שאובין אבל מחוברים דלא מכשרי לא דאע"ג דהשתא מיהא תלושים נינהו לא לרצון נתלשו: