Ramban on Sefer Yetzirah
1:1א׳:א׳
1 א

בשלשים ושתים וכו'. פירוש בב' רמז אין סוף כי בכח א"ס מציאות רום מעלה שממנה אצילות החכמה ומן החכמה ל"ב נתיבות נעלמות. ולפי שהן נמשכות בחכמה מרום מעלה מא"ס נקראים פליאות מלשון כי יפלא דמתרגמינן ארי יתכסי. ולפי שיש הפרש בין נתיב לנתיב נקראים כמו כן פלאות שהוא מלשון כי יפליא לנדור שהוא מלשון הפרשה. וכל נתיב ונתיב ימשוך מן החכמה עד שהוא מגיע להראות כל נתיב ונתיב בבינה כד"א ומשך חכמה מפנינים:

2 ב

חקק וכו'. כח עלת העלות אין סוף שממנו הכתר העליון רום מעלה והחכמה חקק והמציא כח סבה שנקראת יו"ד ה"א שהוא בכח הויות, ומכח בינה המציא כל הבנין שהוא נקרא דעת:

3 ג

בשלשה ספרים. בשלשה שמות הנקראים מהותו של שם שהם כלולים בו:

4 ד

בספר וספר וספור. ג' אותיות של שם יו"ד ה"א וא"ו שהכל כלול בו עד אין סוף מתיחד מאמצעות המהוה שהוא א"ס. ורמז לשלשתם כי ביה י"י צור עולמים, בי"ה שלשים ושתים כשתהפך שתי אותיות של י"ה *[ר"ל י"פ ה' ה"פ י' וב' אותיות י"ה. (ש"ל)]: